11 Juli toespraak

uitgesproken na het Pro Flandria Colloquium van 6 juli 2022 met als thema: “België werkt niet. Het economisch en het democratisch deficit “

Beste Vlaamse vrienden , beste leden en sympathisanten van Pro Flandria , beste genodigden , dames en heren,

John Dejaeger
John Dejaeger

Vorig jaar organiseerden we rond deze tijd een colloquium met als titel “ Vlaanderen betaalt . De mythe van de omgekeerde transfers “ en dit naar aanleiding van de heruitgave van het boek van wijlen Prof. Juul Hannes . Dit jaar is het thema “ België werkt niet ; het economisch en democratisch deficit “ . De beide thema’s zijn onlosmakelijk met mekaar verbonden . Omdat Vlaanderen toch betaalt werkt België niet. Of België werkt niet en dus betaalt Vlaanderen . Werken mag hier zoals we uit de presentaties hebben vernomen niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk genomen worden.

Onlangs werd er een federale burgerbevraging gehouden .De deelname was niet direct massaal . Amper 0,18 % van de burgers of circa 15.000 personen op 8 miljoen namen er aan deel. Kostprijs ettelijke miljoenen euro voor een burgerbevraging die onbruikbaar is en een blamage betekent voor enkele wereldvreemde Vivaldi ministers .

Beste vrienden , geen nood , er komen nog burgerbevragingen . In mei 2024  worden normaal de Europese, federale en regionale verkiezingen georganiseerd.  Dan worden alle stemgerechtigde burgers opgeroepen om te kiezen welke mannen en vrouwen de verschillende parlementen mogen bevolken en welke meerderheden tot stand kunnen gebracht worden. Op zondag 13/10/2024 volgen dan ook nog de gemeenteraadverkiezingen.

Waarover gaat het in 2024 ?

Met de Corona Covid 19 pandemie nog vers in het geheugen , met een ongecontroleerde migratie ,met een desastreuze federale energiepolitiek die performante , prijsgunstige en klimaatvriendelijke kerncentrales sluit , met een oorlog die woedt in Oekraïne , met de tot op vandaag gehandhaafde gratis geld politiek van de ECB en met een hyperinflatie die onze spaartegoeden doet wegsmelten als sneeuw voor de zon oogt onze nabije toekomst wel bijzonder uitdagend .  

Dat wij hier in dit land niet gewapend zijn om deze problemen aan te pakken hoeft helaas geen betoog . Het decennia lange mal governo heeft de problemen alleen maar verder op scherp gezet.

Het geld is op . Dit land is op. Bij al deze uitdagingen – pandemie , migratie , oorlog , energie ,klimaat , inflatie – dienen we in eerste instantie maar voor één ding absoluut angst te hebben …..en dat is dat de huidige federale politieke status quo ook na 2024 wordt voortgezet waardoor zowel Vlaanderen als Wallonië samen gedoemd zijn om verder te verarmen. 

De opsomming werd tijdens dit colloquium reeds ten overvloede gemaakt . De lage werkzaamheidsgraden ; de hoge werkloosheidscijfers en de hoge armoedecijfers in Wallonië  en in Brussel . Het te grote belang van de overheidstewerkstelling in Wallonië  . De grote transfers van Vlaanderen naar Wallonië. En ‘last but not least ‘ de grote begrotingstekorten en de torenhoge overheidsschulden waardoor het IMF ons in het gezelschap plaatst van landen zoals Roemenië , Griekenland en Italië.

 Dat is het waar deze Belgische staat ons , zijn burgers anno 2022 gebracht heeft . En dat is enkel mogelijk geweest door het democratische deficit waardoor partijen en personen over Vlaanderen regeren zonder hier verkozen te zijn .Hetzelfde geldt trouwens voor Wallonië. En waarbij Vlaamse partijen tegen beter weten in steeds hebben toegegeven voor de zogenaamde lieve vrede of het hogere belang van het Belgische compromis dat systematisch uitmondde in grendelmechanismen , dubbele meerderheden , faciliteiten en allerlei sociale uitkeringen die de inactiviteit eerder bestendigden. Compromissen waardoor de Vlaamse meerderheid de facto werd herleid tot een minderheid. De gulle , decennia lange transfers en het opbouwen van de torenhoge overheidsschuld -voor het overgrote gedeelte door de tekorten sinds de jaren ’70 in Wallonië-  hebben mensen en overheden in slaap gewiegd en er voor gezorgd dat de nodige impulsen voor een andere en betere politiek ontbraken en dat grote delen van Wallonië verder afgleden naar een haast communistisch regime gedragen door PS , Ecolo , PTB en FGTB . Een aanpak die zoals we genoegzaam weten enkel kan standhouden wanneer iemand anders , in casu Vlaanderen , de rekeningen blijft betalen. Iedereen beseft dat het zo niet verder kan . Iedereen weet dat Wallonië eigenlijk failliet is en met de huidige politiek nooit uit het dal zal geraken . Iedereen weet  dat er maar iets zal veranderen wanneer men eindelijk verantwoordelijkheid wil opnemen voor de eigen uitgaven én voor de eigen inkomsten . Iedereen weet ook dat er daarvan binnen het huidige staatsbestel weinig of niets in huis zal komen.

Goede vrienden , moeten we vandaag dan verwonderd zijn wanneer meer en meer mensen zich van deze politiek afkeren ? Wat betekent het eigenlijk dat we “het hoger belang” zouden moeten dienen “ of “ het Belgische compromis” zouden moeten nastreven ? Kan er een nog hoger belang zijn dan ten dienste te staan van de inwoners van de gemeenschap door en voor dewelke men is verkozen ?

Zullen we dan alles wat we zelf doen in Vlaanderen ook goed of beter doen ? Deze vraag mag uiteraard worden gesteld .Vlaanderen heeft zeker zijn specifieke problemen .Toch blijft het een merkwaardige vraag. Wordt deze vraag ook in Nederland opgeworpen om zeggenschap te geven aan wie daar niet verkozen werd , om zeggenschap te geven aan een andere democratie , bijvoorbeeld de Duitse ? Het zou toch ook voor ons hier in Vlaanderen vanzelfsprekend moeten zijn dat we naar eigen inzicht het beleid voeren waarvoor we zelf op democratische wijze hebben gekozen en dat we dan ook bij elke verkiezing kunnen goedkeuren of afkeuren . Zelfstandigheid is geen doel maar een middel om eindelijk gestalte te geven aan een echte democratie….. en dan …..en pas dan….. zal het partijpolitieke landschap er in Vlaanderen wellicht opnieuw helemaal anders gaan uitzien; ook voor de traditionele partijen die nu door de eindeloze compromissen vechten voor hun voortbestaan. 

Dames en heren , crisissen zijn kansen.

In 2024 is er een grote kans voor Vlaanderen om het tij te keren . En eigenlijk is die kans er ook voor Wallonië . In 2024 hebben we de kans om eindelijk een aanvang te maken met de bevrijding van het Belgische juk dat noch Vlaanderen noch Wallonië uitzicht biedt op een duurzame en welvarende toekomst. Na zes staatshervormingen weten we stilaan wel dat een zevende staatshervorming niet dat is wat we nodig hebben . Vlaamse staatsvorming des te meer . Vlaamse autonomie en onafhankelijkheid om eindelijk het beleid te voeren dat de inwoners van Vlaanderen verkiezen. 2024 is ons moment ! Dan hopen we op een grote , robuuste Vlaamse meerderheid van partijen die in de eerste plaats kiezen voor Vlaanderen en niet voor het in stand houden van overjaarse Belgicistische toestanden en systemen . Tot dan is het ook aan ons om via diverse kanalen zoveel mogelijk mensen te overtuigen dat het zo niet verder kan .Met cijfers en feiten in de hand zoals vandaag . Los van grote emoties naar de kern van de zaak.

Zonder aan partijpolitiek te doen zullen we als Pro Flandria op deze wijze die Vlaamse partijen steunen die effectief opkomen voor Vlaanderen en voor Vlaamse autonomie.

Daarom zeggen we het ook aan onze politici , ook aan de dames en heren politici hier vanavond aanwezig : wij rekenen op u ! Kom op voor onze toekomst , kom op voor onze welvaart , kom op voor de welvaart van deze en de volgende generaties in Vlaanderen !   

John Dejaeger.

Voorzitter Pro Flandria.