Terugblik op de ledenvergadering van 9 December: Spreker Gerolf Annemans – Laudatio Guy Verbelen – Volgende activiteiten.

De voorzitter gaf eerst een korte terugblik op de ledenvergadering van 16/9 met Philip Brinckman die werd ingeleid door An De Moor .

De reacties waren unisono bijzonder positief . Beide sprekers legden de vinger op de vele wonden van ons onderwijs. De recentste PISA studie bevestigt een nieuw dieptepunt . Het moest allemaal leuk zijn . Geen probleem met migratie , concentratie scholen en jongeren die thuis geen Nederlands spreken . Geen leerboeken maar invulbladen. We zien de gevolgen. We zien hoe beslissingen die decennia geleden genomen werden vandaag hun negatief effect tonen. En zo zal het ook zijn in andere domeinen zoals het energiebeleid  , zoals de staatsschuld, zoals de teloorgang van onze industrie……

Toch één positieve noot. Onlangs waren we te gast bij de spreker , bij Philip Brinckman directeur van het St Jozef Jezuïetencollege te Turnhout waar we door leerlingen van zijn internaat werden rondgeleid en we met hen uitgebreid konden praten over allerlei thema’s. Daar waar ik dacht dat we in een wat Vlaams bewustzijn betreft woestenij zouden terecht komen werden we aangenaam verrast. Deze jongeren , uiteraard wel wat de jonge elite van Vlaanderen , waren bijzonder goed op de hoogte van de miskleunen in dit land . Het was fijn met hen van gedachten te wisselen . Zij kijken met een jeugdige blik en niet vooringenomen naar de Vlaamse samenleving rond thema’s als energie , industrie ,ondernemen , waarden en normen , migratie en woke . Ook over religie uiten zij zich onbevangen . We zijn met een goed gevoel vertrokken en met nog enkele rapporten van de onderwijs commissie Brinckman die de vorige vergadering snel uitgeput waren en die u straks kunt meenemen. U weet dat onderwijs naast energie en staatsvorming het thema is waar onze netwerkorganisatie de laatste tijd veel aandacht aan besteed. Degelijk onderwijs bepaalt de toekomst van Vlaanderen. Betrouwbare en betaalbare energie is een basisvoorwaarde voor Vlaamse welvaart. Zie maar hoe moeilijk onze chemische industrie het vandaag heeft .En een democratisch en zelfstandig Vlaanderen is het middel om het beleid te voeren dat we zelf wensen.

Er werd ook even terug gekomen op het mentorschip .Ondertussen zijn de eerste mentor koppels gevormd. Jongeren en wat ouderen vinden mekaar op informele wijze . Een jongere die lid wordt van PF kan beroep doen op een wat ouder PF lid en mentor die vanuit de eigen ervaring nuttig advies versterkt  . Ze spreken dat onderling zelf af , een paar keren per jaar ,  bijvoorbeeld in de marge van onze samenkomsten.

Gerolf Annemans , EU parlementslid voor Vlaams Belang ,sprak over zijn meest recente boek “ Momentum “ dat eigenlijk het derde deel is van een reeks over de ordelijke opdeling van België . In een beklijvende toespraak wees hij herhaaldelijk op de Vlaamse grondstroom die steeds aanwezig is en toonde hij aan hoe deze in de loop der decennia steeds werd genegeerd. Voor de spreker is in 2024 het momentum om eindelijk een halt toe te roepen aan de verknechting van Vlaanderen. De enige uitweg uit de aanslepende Belgische wantoestanden is de onafhankelijkheid van Vlaanderen . Hij wees er tevens op dat dit niet eenvoudig zal zijn , dat de Vlaming in wezen geen revolutionair is en dat men de Vlamingen angst en onzekerheid voor het ongewisse zal blijven aanpraten . Als we echter voor één ding echt bevreesd moeten zijn dan wel voor de verderzetting van de huidige situatie die Vlaanderen regelrecht zal verarmen. Hij keek daarbij ook verder dan Vlaanderen . Uiteraard naar Europa en de internationale context en als orangist ook naar de recente verkiezingen in NL .

Gerlof Annemans
Dhr. Gerolf Annemans

Na de hoofdspreker werd de LAUDATIO AAN GUI VERBELEN uitgesproken door voorzitter John Dejaeger , gevolgd door een woordje van Guy zelf .

De integrale teksten volgt hieronder .

Laudatio Guy Verbelen

Guy Verbelen heeft een tijdje geleden te kennen gegeven dat hij het PF bestuur wenste te verlaten om plaats te maken voor jongere bestuurders. Guy is hier vandaag aanwezig samen met zijn echtgenote Katrien en met de kinderen Erika , Hans , Jan , Kristien en Bart en Robrecht.

Dhr. John Dejaeger

Guy komt uit een Vlaams christelijke land en tuinbouw familie uit de omgeving van Brussel , studeerde aan het St Pieterscollege in Leuven en marketing aan de St Eligius faculteit te Antwerpen.

Reeds in zijn jonge jaren werd hij geconfronteerd met de arrogantie van vele Franstaligen; de strijd rond Leuven Vlaams voedde zijn Vlaams gezindheid en Guy werd actief in de Volksunie. De jaren 70 beschrijft hijzelf als zijn “ Sturm und Drang “ periode , met zijn studententijd in Antwerpen ,zijn engagement bij VMO , Were Di en Voorpost en zijn Vlaams activisme in Brusselse jeugdclubs zoals de Conscience , de Graaf van Egmont en de Waltra . Guy sluit aan bij het Vlaams Blok.

Professioneel is hij vanaf 1973 actief in wat we vandaag de supply chain noemen , de logistieke keten die de producten begeleidt van productie tot verkoop .Hij bekleedde diverse management functies bij grote multinationals : Exxon ; ICI ; Arco ( niet wat u misschien denkt !); Conoco en Air Products en woonde en werkte dan ook gedurende 12 jaren in het buitenland : D , NL en UK. Daar , in dat bedrijfsleven en met de voeten in de industrie en de internationale logistiek werd de basis gelegd voor zijn conservatieve houding over economie en ondernemen.

In de jaren 80 sticht hij samen met Katrien een mooi gezin met vier kinderen .Met de jaren en de verantwoordelijkheid voor het grote gezin komt er een zekere verburgerlijking en worden de sturm und drang organisaties geruild voor de bredere bedding van de Vlaamse Beweging , van ANV over Pro Flandria tot Deltastichting/Tekos ( teksten , commentaren en studies ) het driemaandelijks Zuid Nederlands tijdschrift met diepgaande analyses onder het leidmotief van Edmund Burke “ To change in order to preserve “.     

Guy Verbelen
Dhr. Guy Verbelen

Guy is gedurende vele jaren een grote steunpilaar geweest bij het besturen van Pro Flandria. Steeds bereid tot inzet en engagement .Legendarisch zijn zijn bijdragen aan onze colloquia en activiteiten . Guy was er altijd. Voor maar vooral achter de schermen . Binnen en buiten Pro Flandria was Guy gekend om zijn serieuze gesprekken en leerrijke discussies waarbij steeds het nuttige aan het aangename werd gekoppeld. Wie met Guy en de zijnen naar Zuid Tirol reisde herinnert zich zijn eloquentie maar ook zijn levenslust overgoten met eten , drinken en het gezang van zijn prachtige stem waarvan de decibels recht evenredig waren aan de genuttigde glazen.

Guy kon ook heel serieus zijn , rechtlijnig Vlaams ,Heel Nederlands en heel attent. Guy organiseerde in 2021 een waardige afscheidscantus voor zijn goede vriend Francis Van den Eynde omdat een echte uitvaartplechtigheid in Corona tijden niet mogelijk was .

Guy kon ook zeer overtuigend uit de hoek komen en was daarbij bijzonder flexibel iets wat in de logistiek altijd wel noodzakelijk is .Zo kan ik me herinneren dat we met de nodige moeite eindelijk alle 6 sprekers voor ons PF colloquium vastgelegd hadden toen Guy met het idee kwam om alles over een andere boeg te gooien . Wat niet direct op een hoera stemming van de onbeholpen voorzitter kon rekenen.

Guy was van vele markten thuis . Hij had ook marketing gestudeerd. En hij had veel gereisd . Daardoor is hij op zijn manier breeddenkend , grenzen verleggend. Bij ons eerste contact in de zomer van 2020 brak hij een vurige lans voor vernieuwing en verjonging van Pro Flandria . Voor een aangepaste aanpak. Een anekdote . Eén van zijn voorstellen was dat de partners , Guy bedoelde eigenlijk vooral de vrouwen , voortaan gratis mee mochten komen op vergadering en receptie. Ik vond dat een goed idee en als neofiet heb ik dat toen direct afgetoetst bij onze toenmalige penningmeester/secretaris Raf . Dat telefoongesprek heeft echter niet zo lang geduurd. Ik had niet echt de tijd om te zeggen dat dit voorstel eigenlijk van Guy kwam.

Maar andere voorstellen vonden ruime weerklank. We kennen onze Vlaamse klassiekers en dat is prima zei Guy maar we moeten ook breder durven gaan vanuit andere invalshoeken . En zo zijn we de laatste jaren nog meer aanbeland bij sprekers en schrijvers die onze Vlaamse visie niet direct of minder volledig onderschrijven . Onder het moto : wie een klare en duidelijke boodschap heeft is niet bevreesd voor de confrontatie en het debat met andere meningen en ideeën . Integendeel . Guy pleitte ook voor meer aandacht voor academici in onze netwerkorganisatie . Zij zijn inderdaad wat ondervertegenwoordigd. Velen zijn van linkse signatuur en huiveren bij het woord nationalisme. Hun remuneratie is meestal niet onderhevig aan de wisselende grillen van de economie of aan de creatie van economische meerwaarde . Dat dixit Guy is een probleem maar ook een uitdaging voor Pro Flandria.

Guy , we hebben onder uw impuls aan al die aandachtspunten gewerkt en ik meen vandaag te mogen zeggen met enig succes .

Mede door uw grote inzet en collegialiteit heeft Pro Flandria de wind in de zeilen , hebben we een stevige aangroei van leden en een toenemend grote aanwezigheid op onze vergaderingen . 

Wij zijn u daarvoor heel dankbaar Guy .We laten u trouwens niet los. Onze PF Senatus olv Princeps Gui staat klaar om u op te nemen en kan iemand met uw talenten zeker gebruiken .

Onze dank gaat vandaag ook uit naar uw echtgenote en uw gezin . Zij hebben u steeds gesteund . We zeggen het met de boeken van uw keuze , met bloemen voor Katrien en met een groot applaus van ons allen !

Het werd een welverdiende staande ovatie !  

Volgende activiteiten

Onze volgende Pro Flandria ledenvergadering is op zaterdag 16 maart 2024 met als spreker Prof. Koenraad Debackere , gedelegeerd bestuurder van KU Leuven-LRD en Voorzitter van KBC en in 2016 gelauwerd als eerste Vlaamse Meester van Pro Flandria . Hij zal het hebben over Meritocratie versus Mediocratie . Onder het moto : Plus est en nous ! Zijn wij voorbereid op moeilijke tijden met economisch onweer? Zijn we niet verwend en vadsig geworden ? Is er nog ruimte voor industrie in Vlaanderen ? Wat met innovatie en ons hoger onderwijs ? Kortom : hoe blijven we als regio welvarend ? Het belooft een boeiende uiteenzetting te worden van iemand die reeds vele jaren zijn stempel drukt op de KU Leuven en op onze financieel economische omgeving . Hij was trouwens één van de weinigen uit onze contreien die recent werd uitgenodigd op de gerenommeerde Bildenberg conferentie. Graag afspraak op zaterdag 16 maart 2024 hier in De Jachthoorn.

Ons bestuur zit vol dynamisme en wil er nog een schepje bovenop doen . We nodigen alle leden uit op een eerste extra netwerkmoment op maandagavond 5 februari 2024 . En dit zonder spreker , om mekaar beter te leren kennen en mekaar op de valreep het beste te wensen voor 2024 . Onze netwerkorganisatie wordt groter en groter waardoor het zeker voor nieuwe leden niet altijd eenvoudig is kennis te maken en te netwerken. Onder het moto Pro Flandria net werkt nodigen we uit op een boeiende avond aan wisselende tafels . De details worden nog uitgewerkt en tijdig medegedeeld . Deze bijeenkomst is alleen voor onze leden . Genodigden , partners en sympathisanten die er graag bij willen zijn hebben dus nog even de tijd om hun interesse te melden en lid te worden .Er wordt uiteraard voorzien in een hapje en een drankje. We vragen voor deze extra activiteit bovenop de voor onze leden gratis ledenvergaderingen en gratis PF colloquium wel een bescheiden bijdrage van 30 euro per persoon . Secretaris penningmeester Lut beheert onze kassa zeer nauwgezet waardoor we kunnen bijdragen in die kosten en het geld van onze leden op deze wijze ook wat terug gaat naar onze leden. 

Voor het einde van dit jaar wenst het PF bestuur al zijn leden , vrienden en sympathisanten het allerbeste : een Zalige Adventstijd , een Vrolijk en Zalig Kerstfeest en een goede, gezonde en voorspoedige overgang naar het Nieuwe Jaar !