Leidt multiculturaliteit tot een aantasting van de sociale cohesie?

Putnam
Robert Putnam

De bekende Harvardwetenschapper en socioloog Robert Putnam zorgde in 2007 voor heel wat ophef met zijn studie over de samenhang tussen etnische vermenging en sociale cohesie. De ophef was er vooral omdat hij wees op negatieve effecten van etnische vermenging, wat volkomen inging tegen het sprookje van de multiculturele ‘verrijking’.

Sociale cohesie kan men eigenlijk best omschrijven als de gemeenschappelijke samenhang van een sociale groep (in de studie van Putnam ging het vooral om lokale, dorps- en stedelijke gemeenschappen). Men kan het ook omschrijven als het wederzijds vertrouwen van de mensen in een bepaalde buurt of wijk. Inhoudelijk kunnen we dan denken aan de bereidheid zich voor de gemeenschap in lokale verenigingen of sociale initiatieven te engageren. Of nog: het vertrouwen van de burgers in de lokale instellingen of het zich-thuis-voelen, zich-goed-voelen van de mensen met betrekking tot een bepaald woongebied. Op al die gebieden was er volgens de studie van Putnam net door de etnische vermenging een duidelijke negatieve invloed.

james laurence
James Laurence

Dr. James Laurence, socioloog aan het Instituut voor sociale verandering van de universiteit van Manchester in Groot-Brittannië en voorzitter van de studie “Does Ethnic Diversity have a Negative Effect on Attitudes towards the Community? A Longitudinal Analysis of the Causal Claims within the Ethnic Diversity and Social Cohesion Debate”, wilde de resultaten van Putnam testen aan de hand van de toestand in Groot-Brittannië. Vooraf verklaarde hij uitdrukkelijk dat zijn studie geen politieke debatten wil uitlokken, maar vooral feitenmateriaal wenste te voorzien, zodat de debatten van de verschillende kampen op basis van onweerlegbare feiten zouden kunnen worden gevoerd, en dus minder gepolariseerd zouden verlopen.

De Britse socioloog nam kennis van de studie van de Amerikaan Putnam, en had toch wel één fundamentele bedenking (zoals hij stelt in een interview met het Duitse nationaal-conservatieve weekblad Junge Freiheit, uitgave van 1 april 2016): “Het feit dat de sociale cohesie in gemengde buurten geringer is, toont nog niet aan dat ze geringer is omdàt het gaat om gemengde buurten. Mogelijkerwijze is het louter toeval, en kan het gewoonweg aan externe factoren te wijten zijn”. “Ik heb gekozen voor de analyse op de lange termijn”, aldus wetenschapper Laurence, omdat de studie van Putnam zich louter beperkte tot een vergelijking van de sociale cohesie in gemengde en in min of meer homogene buurten. Met andere woorden, er werd door Putnam niet aangetoond dat de etnische vermenging de oorzaak zou zijn van de verminderde sociale cohesie. Laurence heeft dezelfde buurten jaren na elkaar onderzocht, opnieuw onderzocht en opnieuw onderzocht, en heeft zo materiaal bijeengebracht hoe de graad van etnische vermenging met de jaren toenam en in welke mate de sociale cohesie er veranderde.

De focus van de studie lag met andere woorden op de ontwikkeling van de verandering van sociale cohesie, en dan vooral bij die burgers die in dezelfde buurt zijn blijven wonen, terwijl de buurt in toenemende mate etnisch gemengd werd.

Wat ook andere wetenschappers al eens durfden aanhalen als “werkhypothese” werd hier met concrete gegevens door dr. James Laurence aangetoond: het proces van immigratie en toenemende multiculturaliteit leidt tot negatieve effecten op de sociale cohesie van ganse buurten. Laurence hoopt dat de resultaten van zijn studie in debatten kunnen worden gebruikt, net omdat de studieresultaten relevant zijn voor de Britse samenleving. Zoals ze dat ook zijn voor de Vlaamse maatschappij, de Nederlandse en alle Europese samenlevingen en culturen, die gebukt gaan onder een forse immigratie met er bovenop een asieltsunami. Laurence merkt tot slot in zijn interview in Junge Freiheit op dat “het bijzonder verkeerd zou zijn iedereen buiten de normaliteit te plaatsen die bedenkingen formuleert bij massale inwijking en multiculturaliteit. En in zoverre men dit net wél doet, versterkt men alleen maar de reserves tegenover meer immigratie.

“Onze resultaten ontkennen en doen alsof ze er niet zijn – met name dat de mensen multiculturalisering als niet problematisch beschouwen – is volgens mij zeer gevaarlijk”

aldus de wetenschapper.

Wat houdt de Vlaamse en/of de Belgisch-federale regering tegen om dergelijke wetenschappelijke studies ook eens uit te rollen over de Vlaamse, de Brusselse buurten bijvoorbeeld? Bent u ook benieuwd naar diè resultaten? En: met de besproken studie in de hand hebben zélfs socialisten geen enkele reden meer om multiculturaliteit te promoten! Want zij willen toch net de sociale cohesie in de buurten en wijken versterken? Dan blijven eigenlijk alleen de liberalen over, toch?

 

(Piet Vannieuwvliet)

 

Junge Freiheit

Hohenzollerndamm 27 a

D-10713 Berlin

 


Uitgelichte afbeelding bovenaan: “The Monument to Multiculturalism” van Francesco Perilli in Toronto, Ontario, Canada. Foto gemaakt door paul bica.