Tijdingen december 2020

Geachte dames en heren,
Beste Pro Flandria leden en sympathisanten,
Beste Vlaamse vrienden,

Met het einde van het “annus horribilis” 2020 in zicht groeit de hoop op een beter 2021 …

John Dejaeger

Ook Pro Flandria moest zich noodgedwongen aanpassen aan de Corona Covid 19 pandemie. Ondanks het afgelasten van de fysieke ledenvergaderingen in oktober en in december hadden we toch de mogelijkheid contact te houden en verder te werken aan onze missie en doelstellingen.

Dank zij de PF Tijdingen die net op tijd als digitaal informatie platform gelanceerd werden.
Dank zij de Zoom Webinar die we op 12 december voor de eerste keer organiseerden en die op grote bijval kon rekenen.
Dank zij Remi Vermeiren die tijdens deze Webinar een treffend en beklijvend beeld schetste van de moeilijke tocht naar Vlaamse zelfstandigheid. Zijn boek “België, de onmogelijke opdracht“ “Vlaamse onafhankelijkheid. Recht, behoefte en noodzaak “werd in 2014 uitgegeven in opvolging van het “Warande Manifest“ uit 2005 en blijft tot op vandaag spijtig genoeg brandend actueel.

Diezelfde zaterdag 12/12 hebben we ook ons programma toegelicht voor de volgende jaren; op weg naar 2024. Daarbij is het essentieel dat we alle relevante cijfers en data rond de huidige belabberde situatie in dit land verzamelen, actualiseren en samenvatten. Die cijfers zijn rijkelijk voorhanden, in tientallen analyses van VIVES en andere studiecentra. Allen te samen schetsen zij een hallucinant beeld van de sociaal economische toestand en verschillen in dit land. Die toestand zal door Corona en door het beleid van de Vivaldi coalitie alleen maar verder verslechteren… Aan de hand van geverifieerde data zullen we binnen én buiten onze organisatie gesprekken aanknopen om het draagvlak voor grondige veranderingen te vergroten.

Iedereen die het goed voor heeft met de mensen die hier wonen en werken zou toch bewust moeten zijn van de nijpende urgentie en de noodzaak aan duurzame oplossingen. Niet een zoveelste staatshervorming maar een staatsvorming die Vlaanderen en Wallonië de mogelijkheden geeft om zich binnen de eigen democratie te ontwikkelen. Tsjechië en Slovakije hebben het ons voorgedaan; op vreedzame wijze en binnen de EU. Zij zijn er allebei beter van geworden. Uit internationale studies blijkt duidelijk dat regio’s die blijvend grote transfers ontvangen net daardoor een lagere economische groei realiseren waardoor de ongelijkheid uiteindelijk alleen maar vergroot. Waar wachten we dan op om deze ondemocratische en ondoorzichtige Belgische structuren achter ons te laten?

Werk aan de winkel; ook voor Pro Flandria; ook voor ons allen, als leden en ambassadeurs van onze netwerkorganisatie!

Beste vrienden, hopelijk kunnen we mekaar volgend jaar opnieuw fysiek ontmoeten! Het wordt zo stilaan wel tijd… We kijken er in elk geval naar uit! Noteer alvast de zaterdagen 20/3 en 19/6 in uw agenda. Volgend jaar bestaat Pro Flandria twintig jaar. Ook dat zal passend gevierd worden!

Tenslotte wensen we u allen van harte een Zalig Kerstmis; een Vrolijk Kerstfeest en een voorspoedig, vredevol en gezond Nieuw Jaar 2021! Wees in deze tijden extra voorzichtig en blijf gezond!

John Dejaeger
Voorzitter 2020-2021


Webminar Remi Vermeiren 

Op 12 december om 10.00 uur hield Pro Flandria zijn allereerste Zoom Webinar

Hierin werden we vakkundig begeleid door David Geents. Onze voorzitter, John Dejaeger, interviewde de heer Remi Vermeiren, gewezen Voorzitter van KBC en auteur van het immer actuele boek: “België, de onmogelijke opdracht“. Remi Vermeiren deelde tevens zijn inzichten met ons rond de actuele politieke toestand. U kunt de lezing herbeluisteren in Podcastformaat via de link onze webstek. 

Leest u liever? Dan vindt u het verslag van de vergadering met één klink op onderstaande link!


Academische zitting 75 jaar ’t Pallieterke definitief afgelast 

Jammer genoeg wordt de academische zitting rond het 75 jarig bestaan van ’t Pallieterke definitief afgelast. Iedereen die zich reeds had ingeschreven krijgt de inschrijving teruggestort. U kunt hierover binnenkort verdere communicatie verwachten. 


Vlaams energiebeleid blijft beroeren 

Op 4/12 verscheen in de Tijd een opiniestuk van de hand van een van onze leden, Guido Camps. 

Hier leest u alvast een voorsmaakje: 

“Vermeende profeten houden de mythe in stand dat via het ETS-systeem de nieuwe gascentrales meer vervuilende steenkoolcentrales zullen dwingen te sluiten. De afgeschreven kerncentrales zijn per MWh echter de properste en goedkoopste productietechnologie. Het valt niet in te zien hoe vuilere en duurdere gascentrales iets zouden bewerkstelligen dat de kerncentrales niet kunnen. Het roept de vraag op naar wat intellectuele eerlijkheid in het debat.”

Lees het volledige artikel op de webstek van de Tijd


PF Manifest: De verborgen agenda achter het energiepact blootgelegd 

Pro Flandria pleit voor energievoorziening met een zo laag mogelijke energiedensiteit.

GUIDO CAMPS is voormalig hoofd van de onafhankelijke energieregulator CREG en schrijft regelmatig over het energiebeleid in Vlaanderen.

De energietransitie of energieovergang zou moeten worden aangedreven door de zorg om de opwarming van de aarde af te remmen. Er zitten immers nu al te veel broeikasgassen in onze atmosfeer en er worden er nog dagelijks bijkomend geïnjecteerd in het klimaat. De Klimaatconferentie van Parijs bereikte eind 2014 een internationaal breed gedragen akkoord om de broeikasgassen in de atmosfeer terug te dringen teneinde de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken.

Vind het hele Energiemanifest hier


Daens is van ons


De rechtzetting van een uitspraak door Koen Geens over het Daensisme en de CD&V, door Geert Goubert. 

Staatssecretaris Mathieu Michel sprak Christophe D’Haese, kamerlid en burgemeester van Aalst, onlangs in de Kamer aan als ‘meneer Daens’. Koen Geens meende (in het Frans) op deze grote lapsus belerend te moeten reageren met: ‘Daens c’est nous, c’est le début de la démocratie chrétienne’ (Daens dat zijn wij, het is het begin van de christendemocratie). 

Wie de geschiedenis van het Daensisme kent, kan niet akkoord gaan met deze foute uitspraak van Geens. Pieter Daens was helemaal geen stichter van de christendemocratie, integendeel. Als politicus gedroegen Pieter en zijn broer priester Daens zich ook nooit als staatskatholieken. Zij hebben de macht nooit nagestreefd maar wel de verdelende rechtvaardigheid.

https://doorbraak.be/daens-is-van-ons/


Sluiten we de boeken in 2020? 

De verborgen agenda achter de onderwijshervormingen blootgelegd

In 2013 werd deze vraag reeds gesteld op het onderwijscolloquium in de Warande. Het falende onderwijs werd toen al geïllustreerd aan de hand van de dalende Wiskundige geletterdheid, uitgedrukt in de PISA score. Het zal niemand verbazen dat aan de conclusies van tot op heden weinig veranderd is. We lijsten ze even op:

  • De sterke studenten worden onder hun niveau uitgedaagd 
  • De vorming van een Vlaamse Intellectuele elite wordt actief tegengewerkt door de overheid
  • De leerlingen kenmerken van zwakkere leerlingen zijn door de overheid compleet foutief ingeschat
  • Hervormingen hebben een grote impact op het niveau 

Als we de recente cijfers bekijken wordt duidelijk dat de voorspellingen uit het manifest realiteit geworden zijn: 

“De algemene conclusie voor het onderwijsniveau is dan ook niet optimistisch: wie de parallellen trekt tussen het recente verleden en de nabije toekomst, weet dat een nieuwe niveaudaling onvermijdelijk is.”


Mag het wat meer zijn?

Herbeleef nu het Pro Flandria onderwijs colloquium van 2019 vanuit uw bed, bad of zetel 
Gebruik de laatste donkere dagen van 2020 om het Pro Flandria Onderwijscolloquim door te nemen. Deze manifesten blijven jammer genoeg tot op de dag van vandaag nog brandend actueel. U vindt ze op de Pro Flandria webstek, samen met vele andere artikels, manifesten en verslagen.