Opdrachtverklaring Pro Flandria

12 augustus 2022

  1. Pro Flandria is een netwerk van Vlaamse ondernemers en academici. Pro Flandria wil niet lijdzaam toezien hoe de vruchten van het werk van generaties worden verspild en de toekomstige welvaart van Vlaanderen in gevaar wordt gebracht. Pro Flandria wil zich inspannen om de mensen van Vlaanderen en vooral de jeugd meer kansen te geven om hun eigen toekomst te ontplooien en in handen te nemen.
  2. De regels van de rechtsstaat en deugdelijk bestuur, die door België aanhoudend met de voeten worden getreden, moeten dringend worden hersteld; aan privileges van groepen die tegen het algemeen belang ingaan, moet paal en perk worden gesteld. Het is onaanvaardbaar dat de Vlamingen, die de meerderheid van de bevolking van België leveren evenals het overgrote deel van het Belgisch bruto binnenlands product en de export, politiek niet evenredig meetellen. Het is onaanvaardbaar dat er nog steeds stelselmatige scheeftrekkingen bestaan tussen Noord en Zuid, dat een manifest gebrek aan federale loyaliteit zich doorzet in de politiek en dat de grondwet en de elementairste taalwetten systematisch verkracht worden. Door de enorme jaarlijkse financiële transfers vanuit Vlaanderen (in werkelijkheid gaat het om circa 15 miljard euro per jaar), beschikt de Vlaamse regering zelf over onvoldoende middelen voor het lenigen van de grootste noden van de bevolking en voor de voorbereiding van de toekomst van Vlaanderen.
  3. Deugdelijk bestuur vergt zelfstandigheid. Vlaanderen én Wallonië moeten derhalve hun lot in eigen handen nemen en naar het voorbeeld van Tsjechië en Slowakije en de deelstaten van het vroegere Joegoslavië, als zelfstandige staten lid zijn van de Europese Unie . Zelfstandigheid vergt nationalisme maar sluit samenwerking en solidariteit niet uit. Het zelfstandige Vlaanderen zal beter samenwerken en evidenter solidair zijn met de ware behoeftigen in binnen- en buitenland, in Wallonië en in de wereld. Pro Flandria wenst aldus het imago van Vlaanderen in Europa en de wereld positief uit te dragen en er de Vlaamse identiteit te versterken.
  4. Pro Flandria doet niet aan partijpolitiek maar roept vanuit een democratische bekommernis de antipolitiek een halt toe. Dat vergt een open dialoog met alle partijen zonder onderscheid en zonder exclusieven. De burger zal pas opnieuw vertrouwen krijgen in de instellingen wanneer hij die als representatief ervaart. Dat is met de huidige Belgische instellingen niet het geval omdat de Vlaamse democratische meerderheid door allerhande manipulaties wordt geneutraliseerd en de facto tot minderheid wordt gedegradeerd.
  5. Pro Flandria is gehecht aan de normen en waarden die de basis vormen van de Westerse samenleving. In onze toekomstgerichte visie van rechten en plichten is het gezin de hoeksteen van de maatschappij die wij willen beschermen tegen elke aantasting van haar identiteit en eigenheid, en waarbij duurzame verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar centraal staan. Mensen die zich hier definitief willen vestigen en voor Vlaanderen en zijn waarden en normen kiezen, verdienen alle hulp om zich harmonisch te integreren; dat vergroot de kansen op succes van ons gemeenschappelijk toekomstproject.
  6. Pro Flandria ijvert voor een zelfstandig en democratisch Vlaanderen waarin de vrije-markt als economisch model voorop staat, maar met de nodige sociale correcties en met oog voor rechtvaardigheid en billijkheid.

Manifest Pro Flandria – Europa mag niet Belgisch kleuren

Manifest Pro Flandria Deutsch

Manifest Pro Flandria – Europe should not belgianise

Manifest Pro Flandria – L’ Europe pas une copie du modèle belge