Tijdingen oktober 2022

Geachte dames en heren,
Beste Pro Flandria leden & sympathisanten,
Beste Vlaamse vrienden,

Opnieuw valt er een Pro Flandria Tijdingen in uw digitale bus. Opnieuw dank zij de inzet van onze medewerkers en experten die er voor zorgen dat we enkele thema’s op een kwaliteitsvolle manier onder uw aandacht kunnen brengen!

Deze keer met bijdragen over energie en onderwijs. Twee actuele thema’s waarover Pro Flandria reeds jaren geleden congresseerde en documenten publiceerde. Deze nota’s hebben helaas nog niets van hun actuele waarde ingeboet. Ook de bijdragen die we u vandaag brengen tonen aan dat er in deze voor Vlaanderen zo belangrijke domeinen veel werk aan de winkel is. Zonder dringende bijsturing verliezen we concurrentie kracht en welvaart door een falend onderwijs en een lichtzinnig en onkundig energie beleid.

Het waren de afgelopen weken overigens zeer drukke tijden voor uw netwerkorganisatie. Maar het heeft geloond! We kunnen heel tevreden terug blikken. De voordracht van Mark Deweerdt op onze ledenvergadering van 17/9 over het opdoeken van het scenario met vier gewesten kon op een grote belangstelling rekenen.

Op minder dan een uurtje kregen we een beklijvend overzicht van de zes moeizame staatshervormingen. Meer moet dat niet zijn om te beseffen dat we geen zevende hervorming nodig hebben maar wel een duidelijke en éénduidige Vlaamse Staatsvorming. Daarvoor is het in de eerste plaats nodig dat onze Vlaamse politici opkomen voor Vlaanderen en niet langer plooien voor eigen macht en aanzien op de korte termijn.

Onze Viering van 20 jaar Pro Flandria sloot naadloos aan bij het thema van Pro Flandria: de Vlaamse Staatsvorming.

Het werd een prachtige 1e oktober met eerst een officiële ontvangst door Minister President Jan Jambon in het Errera huis gevolgd door twee hoogstaande conferenties in het Vlaamse parlement die op een zeer ruime belangstelling konden rekenen.

In de eerste academische sessie in samenwerking met Vives kwamen meerdere internationale professoren aan het woord die de staatkundige toestand en uitdagingen belichtten in Schotland, Zwitserland , Catalonië en Tsjechië en Slowakije. Het waren stuk voor stuk leerrijke presentaties waaruit wij voor Vlaanderen heel wat kunnen opsteken. Zo is de financiële responsabilisering in alle andere regio’s veel groter dan in dit land waar de geldstromen nog steeds argwanend unitair geïnd en gestuurd worden. En zo kan ook een verregaande centralisatie binnen Vlaanderen de weg openen naar meer efficiëntie en een betere burgerparticipatie.

In een tweede sessie met diplomaten en experten werd nader ingegaan op de rol die Vlaanderen kan en dient op te nemen in de internationale betrekkingen. Voor alle Vlaamse bevoegdheden geldt dat Vlaanderen ook bevoegd is in het buitenland. De concrete invulling wordt echter steevast tegengewerkt door de federale diplomatie die nu al decennia gebukt gaat onder de heerschappij van voornamelijk Franstalige belgicisten.

De apotheose van de dag speelde zich af op de avond in De Warande waar het druk bijgewoonde 4e Lustrum van Pro Flandria op grootse wijze werd afgesloten. Bij die gelegenheid werd dhr Fernand Huts; CEO van Katoen Natie; gehuldigd als “ Nieuwe Vlaamse Meester“. Op de prachtige Laudatio van Meester Jozef Dauwe volgde een staande ovatie! Dhr Huts brak in zijn toespraak een lans voor meer ondernemerschap, meer autonomie en decentralisatie ook in de bedrijven. Met het voorstel dat hij die avond lanceerde om gedurende de wintermaanden energiecheques uit te delen aan de werknemers haalde hij dagenlang alle media. Uiteraard kwam ook Pro Flandria op deze wijze uitgebreid aan bod en dat voor de tweede keer in amper drie maanden tijd. Zoals u weet waren ook de uitspraken van dhr. Koen Geens op ons colloquium van begin juli dagenlang in het nieuws. Hij liet zich toen ontvallen dat er in dit landje federaal niets meer mogelijk is en dat Wallonië zowat de laatste socialistische enclave is in Europa. Een enclave die zich enkel kan handhaven door de gulle en in feite uitzichtloze transfers vanuit Vlaanderen.

Fernand Huts stelde in zijn toespraak ook een miljarden investering in het vooruitzicht in de recyclage van plastics. De pilootinstallatie bij Indaver slaagt er in rest plastics – eigenlijk kunststof afval die meestal verbrand wordt – chemisch om te zetten tot hoogwaardige styreen olie. Een wereld primeur! Geen “down grading“ maar “upgrading“. Het zijn zulke technologische innovaties die onze afhankelijkheid van olie kunnen beperken en onze levensstandaard kunnen vrijwaren.

Na Prof. Koen Debackere die in 2016 door Pro Flandria als eerste “Nieuwe Vlaamse Meester“ werd gehuldigd heeft uw netwerkorganisatie met dhr Fernand Huts opnieuw iemand gelauwerd die Vlaanderen cultureel en economisch op de wereldkaart zet en zorgt voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen!

Over deze festiviteiten werd reeds verslag uitgebracht onder andere op onze PF webstek, in ’t Pallieterke, bij Doorbraak. Met enige vertraging door ziekte zult u kortelings ook alle filmopnames van de voordrachten op onze webstek kunnen bekijken evenals een compilatie met de belangrijkste momenten van en met interviews over ons Lustrum.

Op deze wijze worden we als Pro Flandria bestuur gesterkt in onze overtuiging dat kwaliteit er toe doet. Met hoogstaande debatten gebaseerd op feiten en cijfers en met beklijvende voordrachten werken we stelselmatig verder aan een brede draagvlakvorming voor een zelfstandig en democratisch Vlaanderen.

Een welgemeend woord van dank is hier zeker op zijn plaats aan alle bestuurders en medewerkers die door hun onverdroten inzet van deze Lustrum Manifestatie een groot succes hebben gemaakt!

Op zaterdag 3 december 2022 om 10u is dhr Jelte Wiersma de gast spreker op onze ledenvergadering in Biznis te Lokeren. Als correspondent voor EW (het vroegere Elsevier Weekblad) in Brussel kent hij niet alleen de EU maar ook onze communautaire problemen zeer goed. Hoe kijkt Nederland vandaag naar Vlaanderen? Hoe kijken zij naar Vlaamse Staatsvorming? Wat scheidt ons nu al bijna 200 jaar? Wat kan ons opnieuw nauwer binden? Op deze en andere vragen zullen we zeker een antwoord ontvangen. We hopen u dan ook opnieuw zeer talrijk te mogen verwelkomen. Een officiële uitnodiging van uit ons secretariaat volgt kortelings.

Tenslotte refereren we graag naar de aankondiging van Doorbraak op het einde van onze ledenvergadering van 18/6. Zoals toen medegedeeld pakken zij uit met een groots project “Horizon 2024“ – buiten de betaalmuur – met als opzet diverse belangrijke thema’s voor de verkiezingen van 2024 frequent en deskundig toe te lichten met de focus op wat Vlaanderen anders en beter zou kunnen doen. U kunt dit project steunen. Meer info via de bijgevoegde link.

Hoe meer van dergelijke initiatieven, hoe meer communicatie en bewustwording over de hallucinante toestanden in dit land, hoe groter de kans dat er in 2024 werkelijk iets ten gronde zal veranderen!


Met vriendelijke Vlaamse groeten en graag tot binnenkort,

John Dejaeger
Voorzitter Pro Flandria


Pro Flandria Tijdingen – Energie

Rovers

De huidige alsmaar driftigere explosies van de prijzen op de groothandelsmarkten, voor gas en elketriciteit,- die neerdwarrelen naar elke consument, toont aan dat een bovengrens voor de prijzen alleen nog een illu- sie is. Een leverancier die niet-producent is, kan zich onmogelijk nog het risico veroorloven te moeten le- veren aan onvoorspelbare prijzen. Groothandelsprijzen van meer dan 500€/MWh voor elektriciteit zijn schering en inslag geworden, vooral in Frankrijk, en niemand durft er nog een cent op te verwedden dat we de bovengrens inmiddels bereikt hebben. Met andere woorden : de elektriciteitsmarkt is ‘on fire’. We opereren gezamenlijk in een zogezegde centraal-west Euro- pese (CWE) prijszone, waarbij markten aan mekaar gekoppeld zijn en leiden tot één prijs voor de ganse prijszone. Dat is de theorie, de praktijk vandaag toont aan dat de markten meer en meer losgekoppeld wor- den en dat verschillende prijzen tot stand komen in de CWE prijszone.

Lees verder

Hoe Goedkoop is de Wind?

Door Guido Camps, gewezen directeur CREG

De kerncentrale Doel 3 is nu gesloten, een krachtbron van 1.000MW die elektriciteit produceert à rato van 85 tot 90% van de tijd aan een kostprijs van ongeveer 33€/MWh, inclusief een billijke winstmarge van ongeveer 10€/MWh. Voor alle duidelijkheid voor Raoul Hedebauw, na zijn passage recentelijk in Terzake, de winstmarge is veel groter dan 5 à 10% van de kostprijs maar is reeds begrepen in de geciteerde 33€/MWh. Politici en journalisten schreeuwen en schrijven dat deze sluiting niet erg is, eerste leugen, en dat we voor onze energie onafhankelijkheid zo rap als mogelijk moeten terugvallen op hernieuwbare energie, waar.van windenergie op zee de belangrijkste bron is. Daarenboven beweren dezelfde politici en journalisten dat windenergie goedkoop is, zo duur of goedkoop als de wind zelf, als het ware, tweede leugen.

Lees verder

Pro Flandria Tijdingen – Onderwijs

Met deze Tijdingen brengt Pro Flandria u een tussentijdse stand-van-zaken over het Vlaamse Onderwijs, met specifieke bijdragen door Jan Boons over de eindtermen en de piste van het privé-onderwijs, en de vlijmscherpe aanklacht door prof. Wouter Duyck. Pro Flandria heeft altijd aandacht gehad voor het Vlaamse Onderwijs als hefboom voor onze economie en cultuur.

Het eerste onderwijs-colloquium van Pro Flandria (in 2013) was een reactie op de dreiging van de vorming van ‘scholengroepen’ (niet te verwarren met scholengemeenschappen) waarbij er sprake was van grote bestuurlijke eenheden en netoverschrijdende gelijkschakeling – net het tegenovergestelde van wat het Vlaamse onderwijs nodig had en nog steeds nodig heeft. Wie de nog immer actuele standpunten wil opfrissen, kan (hier) terecht op de website. In de actuele bijdragen over de eindtermen en het privé-onderwijs leest u opnieuw twee pleidooien voor een grotere onderwijsvrijheid met doorgedreven subsidiariteit als principe.

Het tweede onderwijscolloquium van Pro Flandria (2019) resulteerde in een exhaustieve opsomming van oorzaken van de aanhoudende malaise. Die analyse vindt U (hier) terug. Onder andere de eindtermen komen al ter sprake wegens te weinig ambitieus en bovendien praktisch onhaalbaar voor de school die ‘meer’ wil aanbieden en bereiken. Het is er met de aan de gang zijnde maar tijdelijk onderbroken hervorming van het secundair onderwijs niet op verbeterd.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke Vlaamse groeten,

De werkgroep Tijdingen

Eindtermen en Politisering

Hoe zit dat nu met die eindtermen?
Jan Boons legt het u uit…

Onderwijs wordt op drie niveaus gemaakt, als drie lagen van een hiërarchische cake: de overheid, de koepel en de school. De eindtermen worden door de overheid geformuleerd als “doel”. Ze zijn uiterst compact en vaak abstract. De eindtermen worden door de koepels omgezet in leerplannen. Leerplannen zijn al een pak uitgebreider, een mooi midden tussen concreet en abstract. Elke koepel heeft eigen leerplannen. De overheid keurt de leerplannen van de koepel goed, als controle: zitten de wettelijke eindtermen voldoen.de vervat in het leerplan van de koepel? Het zijn deze leerplannen die voor de school de officiële referentie vormen in het kader van inspectie. De bevoegdheid om de leerplannen te schrijven, geeft de koepels veel vrijheid. De individuele school zet die leerplannen om in concrete lesdoelen, de inhouden waarmee de lessen gevuld worden. Ook daar is er nog een grote mate van vrijheid.

Het zou goed zijn dat eindtermen niet te snel of te diepgaand veranderen.

In Finland, destijds geroemd om haar uitstekend onderwijs (waar kanttekeningen moeten bij geplaatst worden), zijn de eindtermen (of kerncurriculum zoals dat zo mooi heet in het eindeloze onderwijsjargon) in een halve eeuw onaangeroerd gebleven. Maar Vlaanderen is Finland niet, en wat kan ingezet worden in politiek activisme, zal ook ingezet worden in politiek activisme in Vlaanderen.

Gehele hervorming van het secundair onderwijs.

De vernieuwing van de eindtermen kadert binnen de “hervorming van het secundair onderwijs” die een vijftal jaren geleden werd ingezet. Die hervorming is een tweeluik, waarbij zowel de structuur (indeling in jaren en graden, het systeem van ASO-TSO-BSOa) ls de inhouden (de eindtermen dus) veranderen. Het overkoepelende opzet is, samengevat: een grotere ge.lijkheid en uitwisselbaarheid realiseren onder de diverse leerlingenpopulatie, zodat niemand zichtbaar ‘uit de boot valt’. Het kernconcept kwam dan ook nog uit de socialistische koker (Vandenbroucke / Smet) -waar de andere partijen in het Vlaams Parlement gemakshalve op verderborduurden ondanks hun onderling gekibbel.

Lees verder

Prive-onderwijs als Diversificatie van het Vlaamse Onderwijslandschap

Is er een toekomst voor privé-onderwijs? Is het privé-onderwijs misschien wel ‘dé’ toekomst? In dit artikel overloopt Jan Boons wat het is, hoe realistisch het is, en wat het bijdraagt in Vlaanderen.

1. Wat is privé-onderwijs?

Privé-onderwijs, in de meest brede zin, is onderwijs waarvan de inrichter niet één of andere overheidsinstantie is. Deze definitie volgend, is in Vlaanderen in het basis onderwijs 2/3e en in het secundair onderwijs 3/4e als privé-onderwijs te omschrijven. Dit is, internationaal vergeleken, eerder uitzonderlijk veel want in de meeste landen is het de overheid die het onder.wijs inricht, met slechts een minderheid aan scholen die aan privé-instanties ontspringt. In Vlaanderen is privé-onderwijs in deze brede definiëring zo goed als volledig onder de katholieke koepel terug te vinden.
In de loop van de geschiedenis hebben overheidsinitiatieven stelselmatig de kloof tussen de officiële netten en de katholieke koepel gedicht. Ze gebruiken ver.plicht dezelfde basisdoelen en eindtermen, georganiseerd binnen één en dezelfde structuur, met daarbij de.zelfde inschrijvingsregels, alsook eenzelfde verloning en financiële regeling op een restgedeelte van infra.structuur na, en zo verder. De reële verschillen tussen de officiële netten en het zogenaamde privé-onderwijs zijn historische restanten en blijven bestaan ondanks de gelijkheid in wettelijk kader. Het katholieke (vrije) net is nog bezwaarlijk privé te noemen.

Lees verder

J’ACCUSE

Onderwijsexpert Wouter Duyck over het falende Vlaamse Onderwijs

Recent weerklonk het zoveelste luchtalarm in het oorlogsgebied onderwijs. Geen gebouw blijft rechtstaan. Dit keer wiskunde in het lager onderwijs. Voor heel wat domeinen halen minder dan de helft van de leerlingen nog de eindtermen. De eindtermen, dat zijn de wettelijk bepaalde minima die onderwijsverstrekkers moeten realiseren bij alle leerlingen. Eindtermen in ruil voor een derde van de Vlaamse begroting en quasi absolute pedagogische vrijheid.

Lees verder