Tijdingen december 2021

Terug blikken en vooruit kijken!

Beste Vlaamse vrienden van Pro Flandria,
 

Op het einde van een bewogen jaar 2021 past het dat we even terugblikken en dat we ook vooruit kijken naar wat 2022 ons kan bieden.

Moet het nog gezegd dat de Corona pandemie -met het Covid 19 virus dat vanuit het Chinese Wuhan de ganse wereld overspoelde- ons leven sinds begin 2020 indringend heeft veranderd en ons tot op vandaag grote zorgen en problemen baart? In eerste instantie uiteraard voor diegenen onder ons die met ziekte en overlijden geconfronteerd werden in de familie of in de vriendenkring. Op één of andere wijze wordt wel iedereen getroffen door de pandemie, door de opgelegde beperkingen en door het gemis aan sociaal contact. De vele mensen die desondanks het beste van zichzelf blijven geven in de zorg, in het onderwijs, in vele bedrijven en organisaties verdienen onze bijzondere waardering!

Voor Pro Flandria is 2021 geëindigd zoals het begon. Met Zoom Webinars die er zeker mochten zijn maar die onze fysieke ledenvergaderingen toch niet helemaal konden vervangen.

Na ons eerste Webinar met dhr Remi Vermeiren op  12 december 2020 volgde op 20 maart 2021 een volgende editie met dhr Jean-Pierre Rondas. Beide interviews kunt u nog steeds her beluisteren via onze webstek: www.proflandria.be. Zij getuigen van de moeizame weg naar Vlaamse bewustwording en autonomie.

Op zaterdag 19/6 konden we eindelijk weer fysiek samen komen en was Barbara Pas, fractieleider voor het Vlaams Belang in de kamer, onze gast. Met een schrijnend verhaal over systematische  uitsluiting niet alleen door de Franstalige politici maar ook door een aantal Vlaamse verkozenen. De facto wordt Vlaanderen zo gedegradeerd tot een minderheid. Ook hebben we die dag met een prachtig laudatio  onze vorige voorzitter Kurt Moons bedankt.

Niet veel later, op woensdag 7 juli organiseerden we een publiek colloquium rond de transfers naar aanleiding van de wederuitgave van het boek van wijlen Prof. Juul Hannes over de mythe van de omgekeerde transfers: Vlaanderen betaalt! Op beklijvende wijze werd één en ander ingeleid en geduid door Prof. Erik Buyst en columnist Rik Van Cauwelaert. Nadien volgde een boeiend panel gesprek, gemodereerd door Pieter Bauwens, hoofdredacteur van Doorbraak, tussen de politici Theo Francken (N-VA), Chris Janssens (Vlaams Belang) en Hendrik Bogaert (CD&V). Hoewel de meningen en de te volgen wegen wel wat uiteen liepen waren zij het er over eens dat Vlaanderen dringend bevrijd dient te worden van het verstikkende Belgische carcan.

Op zaterdag 18 september was Luckas Vander Taelen onze spreker over Brussel. Een verslag van deze fysieke bijeenkomst is eveneens te vinden op onze webstek. We onthouden dat het Nederlands er in Brussel stilaan beter voor staat, getuige de vele leerlingen in het degelijkere Nederlandstalige onderwijs en dat de Brusselaars, tenslotte een mengelmoes van 180 nationaliteiten, nu positiever kijken naar Vlaanderen dan ten tijde van het FDF. De politieke klasse en de administratie zitten zeker nog niet op die golflengte. Het niet naleven van de taalwetten is en blijft hallucinant.     

Op zaterdag 23 oktober werd Prof. Dirk Rochtus geïnterviewd door JP Rondas over zijn recent boek “Scherprechters van de geest – Duits debat tot op het bot“. Deze fysieke ledenvergadering sloot naadloos aan bij de Duitse verkiezingen en het einde van het tijdperk van kanselier Angela Merkel. Het kan niet genoeg beklemtoond worden hoe belangrijk Duitsland en de Duitse economie zijn voor Vlaanderen! Ook over deze vergadering kunt u een verslag nalezen op onze webstek.

Op zaterdag 11 december hadden we opnieuw een fysieke ledenvergadering gepland met dhr Didier Paquot van de Waalse denktank “Institut Jules Destrée”. De pandemie heeft helaas opnieuw stokken in onze wielen gestoken zodat we genoodzaakt waren deze vergadering te verdagen en weer over te schakelen op een vervangende Webinar met econoom Ivan Van de Cloot . De opkomst voor deze digitale vergadering was spijtig genoeg niet zo hoog als we gewoon zijn en dat lag zeker niet aan de spreker. Het interview en de antwoorden op de vragen waren inhoudelijk bijzonder sterk, zoals we dat helaas veel te zelden horen! Wie er niet bij kon zijn kan het interview herbekijken via de link in deze PF Tijdingen. Het is  de moeite waard!

De hoofdeconoom van de denktank Itinera werd geïnterviewd door David Geens ( Ertsberg/Doorbraak ) en gaf een confronterende inkijk op de economische uitdagingen van vandaag:

 • Het spook van de inflatie door onder meer de hogere energieprijzen betekent een fameuze verarming. Het zijn echter kosten die we best doorslikken en niet proberen te camoufleren met de nefaste recepten uit de jaren ’70 die de economie en de werkgelegenheid destijds in een nog diepere crisis hebben gestort.
 •  Door de euro zijn we vandaag niet meer in staat te devalueren. Het vele goedkope geld in omloop wakkert de inflatie nog verder aan. De ECB zal de rente moeten verhogen wat dan weer zeer nefast is voor overheden met grote schulden .
 • In Wallonië werkt 70% van de mensen direct of indirect voor de staat; een onhoudbare situatie.
 • Ook de Vlaamse overheid dient selectief om te gaan met belastinggelden. Cfr PMV met een participatie in de modegroep FNG waardoor circa 30 miljoen euro verloren ging.
 • Ook in Vlaanderen groeit een intellectuele klasse die vervreemdt van de economische realiteit en alles verwacht van de overheid.
 • Het overheidsbeslag in % bbp is in dit land reeds 9 % hoger dan in Nederland en blijft maar stijgen.
 • Het debat over de sluiting van de kerncentrales is hallucinant en wordt beheerst door ideologie zonder duurzame energie strategie.
 • De media zijn te afhankelijk van overheidssubsidies en hebben mede daardoor te weinig diversiteit van opinies. Ook de partijen worden te rijkelijk gefinancierd.
 • In dit land is het vangnet te groot. In Nederland is er een hogere werkzaamheidsgraad en zijn er lagere armoedecijfers.
 • De civiele maatschappij is te sterk ‘top down’ georganiseerd via belangenorganisaties die vooral zichzelf bedienen (vakbonden ; mutualiteiten…) en dient opnieuw vanuit de basis ,’bottom up’, te worden opgebouwd. Een taak ook voor Pro Flandria.

Ivan Van de Cloot schetste een weinig begeesterend beeld van onze economische toestand en van de welvaartsvooruitzichten voor de volgende generaties. Het zijn die gegevens en die cijfers die aantonen dat duurzame verandering nodig is en dat we de systemen en structuren die ons knechten en verarmen dienen open te breken. Vlaanderen én Wallonië zullen er wel bij varen wanneer zij beiden autonoom zijn, zonder Belgische bevoogding ten dienste van een bepaald establishment .

Vooruitblik 2022

Ten laatste in 2024 worden wij kiezers opnieuw gevraagd om ons uit te spreken over het beleid. Nu reeds waarschuwen het IMF en de OESO dat de federale overheid afstevent op zeer grote tekorten en op een verder stijgende overheidsschuld die de grootste in de EU dreigt te worden en ons niet ver af brengt van Griekse toestanden. Ongetwijfeld zal de modale Vlaming opnieuw aangesproken worden om die bodemloze putten te vullen met nieuwe belastingen. De verarming die in het verleden nog deels kon worden omzeild dreigt wrange realiteit te worden. Het zal spijtig genoeg pas zijn wanneer we het echt voelen in onze portemonnee dat we beseffen dat het zo niet verder kan en dat er een einde dient te komen aan de slaafse houding van Vlaanderen.

Het geld is op. De pandemie brengt één en ander in een stroomversnelling. Alles wijst er op dat 2024 een cruciaal verkiezingsjaar zal worden. Om dan klaar te staan is het vandaag alle hens aan dek. Er is geen tijd meer te verliezen om al onze krachten te bundelen rond één thema: de Vlaamse Staatsvorming!

Andere bekommernissen die ons als Vlamingen bezig houden maar ook kunnen verdelen zetten we daarom best even aan de kant. De rangen sluiten, over de grenzen van partijen en stromingen heen, is een absolute vereiste om in ons opzet te slagen. En daarna is het aan Vlaanderen en beslist een autonoom en democratisch Vlaanderen zoals het beslist.

Het is de ambitie van Pro Flandria om daartoe een wezenlijke bijdrage te leveren!

Daarvoor hebben we vele leden ambassadeurs nodig. Dank voor uw vertrouwen waardoor we ook dit werkjaar 2021-2022 opnieuw in ledenaantal zijn gegroeid!

Daarvoor hebben we organisaties nodig met energieke vrijwilligers die zich belangeloos inzetten.

Daarvoor hebben we draagvlak nodig binnen en buiten de Vlaamse Beweging.

Ons programma oogt ambitieus!

 • Met opnieuw vier ledenvergaderingen in 2022. De eerstvolgende op zaterdag 19 maart in de Montil te Affligem. En daarna volgen de zaterdagen 18/6, 17/9 en  3/12.  Dhr.Didier Paquot staat opnieuw op ons programma. Wallonië blijft hoe dan ook onze buur. 
 • Op woensdag 6 juli organiseren we een publiek colloquium rond het democratisch en economisch deficit in dit land.
 • De grootse Viering rond 20 jaar Pro Flandria verschuift naar oktober 2022.
 • Onze PF jongeren lanceren hun werking met een eerste activiteit op zaterdag 23 april.
 • Onze Raad der Wijzen of ‘Senatus Pro Flandria’ zal deze zomer een eerste keer samen komen.

Eén en ander moet leiden tot documenten en opinies die in de media verschijnen, het brede publiek aanspreken en overtuigen van de nood aan Vlaamse onafhankelijkheid!

Met de hoop op en het vertrouwen in een betere toekomst voor Vlaanderen wensen we u en allen die u dierbaar zijn van harte een Zalig Kerstmis, een vrolijk kerstfeest en een voorspoedig en gezond 2022!
Met vriendelijke en genegen groeten,

John Dejaeger
Voorzitter 2020-2021


Pro Flandria Jongeren – Lancering 2022  

In 2022 gaat de Pro Flandria Jongerenwerking van start. Zij organiseren evenementen voor en door jongeren die de huidige Pro Flandria werking  moeten aanvullen en versterken. 

Opzet eerste activiteit Pro Flandria Jongeren in voorjaar 2022:

Pro Flandria Jongeren richt zich op de 20-30-40 jarigen binnen Pro Flandria. We willen deze Jongeren samen brengen om mee de doelstellingen van Pro Flandria te realiseren en een open debat te voeren waar vruchtbare gedachtewisselingen mee bouwen aan de toekomst van Vlaanderen.

Onze eerste activiteit is een debat met o.a. jongerenvoorzitters van enkele politieke partijen aangevuld met jonge ondernemers, jonge academici en leden uit het middenveld om met onze jongeren over de toekomst van Vlaanderen te debatteren. 

Thema: “Veerkracht, Corona en impact op onze vrijheid en Identiteit”

De vooropgestelde datum is 23 april 2022 (wordt mogelijk wegens Corona-maatregelen verschoven). 

Na het debat volgt een uitgebreid diner waar contacten verder kunnen worden uitgewisseld. Qua locatie zijn we nog op zoek naar een historisch pand, brouwerij, academische locatie. Tips zijn altijd welkom! 

Alle Pro Flandria leden zijn natuurlijk welkom en we nodigen u dan ook uit om de jongeren in uw omgeving warm te maken om op onze activiteiten aanwezig te zijn. 

Vragen, opmerkingen of suggesties zijn altijd welkom op Proflandriajongeren@gmail.com 
Met warme groeten, 

De Pro Flandria Jeugdwerking 


Het jaar 2021 – Een overzicht  

2021 was een bewogen jaar.  Heeft u een van de vergaderingen moeten missen? Neem dan zeker eens een kijkje:


20 Maart: Jean-Pierre Rondas – België, Door de Vlaamse beweging in deze context te plaatsen word je vanzelf flamingant en internationalist tegelijk.

link naar opname


19 Juni: Barbara Pas – België, de laatste stuiptrekkingen & Laudatio Kurt Moons


7 Juli: Colloqium Prof Erik Buyst, Rik Van Cauwelaert, Hendrik Bogaert, Theo Francken, Chris Janssens – Vlaanderen betaalt – De mythe van de omgekeerde transfers


18 September: Luckas Vander Taelen – Brussel


23 Oktober: Dirk Rochtus, interview door Jean-Pierre Rondas – Duitsland


11 December: Ivan Van de Cloot, webinar-interview door John Dejaeger