Tijdingen juli 2020

Geachte dames en heren,
Beste Pro Flandria leden en sympathisanten,
Beste Vlaamse vrienden,

En plots zag de wereld er helemaal anders uit.

Op enkele weken tijd wist elke mens op de aardbol dat er een dodelijk virus rondwaarde en het werd ons onmiddellijk duidelijk dat we blijkbaar heel wat speekselpartikels uitbraken op onze medemens wanneer we een praatje slagen, een beleefd kuchje plegen of gewoon iets feller dan gewoonlijk uitademen.

De eigen beveiliging en de zorg voor onze geliefden noopten ons er toe, ons tot dan toe geldend sociaal gedrag drastisch te wijzigen en nieuwe gewoonten aan te kweken, zoals het onze aardse soort betaamt en daardoor weer het grote gelijk van Darwin aantonend.

Sommige van deze aanpassingen getuigden van puur gezond boerenverstand, andere werden ons door onze politici verplicht, hierbij zich blind gehoorzaam overgevend aan de soms wijzigende wijsheid van deskundigen.

Van in het begin werd het voor een helder denkend, onbevangen individu duidelijk dat deze somtijds bizarre maatregelen een gigantische impact zouden hebben : sociaal, psychologisch, educatief, cultureel, financieel maar ook economisch. Op wereldschaal zouden er vele miljoenen werklozen bijkomen als gevolg van de zware economische gevolgen die vele sectoren maanden, zo niet jaren, zouden ondervinden.

Ook in België voelen we stilaan de tsunami op ons afkomen. De opgebouwde nationale welvaart die reeds decennia onder druk stond omwille van een uiterst kortzichtig beleid, door de meeste van de politieke beleidspartijen continu in stand gehouden in gelijk welke coalitie, zal sneller dan ooit tevoren verdampen. De last van de hedendaagse problemen wordt nog maar eens op de schouders van de toekomstige generaties gelegd.

Budgettair evenwicht of de hoogte van de staatsschuld is niet meer van belang en de Belgische minderheidsregering moet op zoek naar een relance beleid met gedoogsteun van andere partijen die allen schrik hebben van nieuwe verkiezingen maar anderzijds elkaar het licht in de ogen niet gunnen.

De verdorven Belgische structuur werd trouwens perfect geïllustreerd door de beschamende persconferentie van premier Wilmès op 24 april om 22 u ’s avonds. Deze catastrofale nationale communicatie waar maar één Vlaming (Jambon) tussen de zes hoofdpersonages zat, en waar Wilmès in gebroken Nederlands af en toe haar noordelijke landgenoten ook wenste aan te spreken, geeft exact de politieke machtsverhoudingen weer in dit land. Enkel parasieten en angsthazen zien nog hun heil in het voortbestaan van dit politiek bestel.

Steeds meer rechtgeaarde Vlamingen vinden het nu welletjes geweest. Het moet toch ook stilaan bij vele politici en middenveld organisaties duidelijk worden dat een fundamentele hertekening van dit land nodig is ten voordele van al haar burgers.

Naast de voortdurende niet-efficiëntie van de Belgische overheden, schuilt er een groot risico in een mogelijke verderzetting van de staatsgestuurde corona-politiek in andere domeinen van ons leven. Vele politici hebben hun machtslibido daadwerkelijk kunnen botvieren via de opgelegde geboden en verboden als was het oorlogstijd. De onbehouwen crisiscommunicatie van verschillende eminenties wist de vage maatregelen zeker niet te verduidelijken zodat politieagenten boetes konden uitdelen dat het een lieve lust was, en dan natuurlijk eerst aan degenen die reeds gehoorzaam zijn van nature. Het klaarblijkelijk amateurisme zal deze politici er echter niet van weerhouden om, indien mogelijk, staatsinterventionisme te bestendigen, zeker indien ze op die manier zelf aan de macht kunnen blijven. Deze tendens blijkt al overduidelijk in Wallonië, waar meer dan 70% van het Bruto Regionaal Product wordt uitgegeven door de staat.

Dit risico kan evenwel gekeerd worden indien de juiste democratische kaarten getrokken worden per regio. Een verdergezet Vlaams verzelfstandigingsproces met eigen beheer van eigen centen en verantwoording aan het eigen kiezerspubliek, zou een eerlijker besluitvormingsproces ten goede komen.

Nu beide Vlaams-nationale partijen samen naar de absolute meerderheid in Vlaanderen neigen, is het dan ook de hoogste tijd dat een voorbereidingstraject wordt uitgezet dat een Vlaamse staatsvorming als einddoel voor ogen heeft.

Pro Flandria, als netwerk van Vlaamse ondernemers en academici, roept dan ook alle Vlaamse partijen op om eindelijk hun Vlaams kiezerspubliek eens te waarderen en zich niet verder te laten beïnvloeden door andere, niet steeds goed bedoelde, doelstellingen zoals die soms geformuleerd worden op het Belgische, het Europese of andere internationale beleidsniveau’s.

Dit is evenwel geen oproep tot het negeren van deze plannen, maar eerder om zich op een onderbouwde, kritische manier op te stellen tegenover vele politiek-correcte denkpistes, die niet noodzakelijk een volledige waarheid in zich hebben of dit zelfs niet betrachten.

De gratuite manier waarop eigengereide waarheidverkondigers de Vlaams-nationale partijen soms behandelen, getuigt van hun historische onwetendheid of, nog slechter, van een bewuste “Kaltstellung”-strategie. Wanneer zullen de aanhangers en de beleidsmensen van die twee partijen, die bijna 50 % van de Vlaamse bevolking vertegenwoordigen, eindelijk eens voor zichzelf en elkaar opkomen en komaf maken met die kwalijke en op niets gebaseerde verraderlijke aantijgingen ?

Indien we dan moeten wachten op de eerstvolgende Vlaamse verkiezingen in 2024 om ons gramschap te halen, laat ons dan tenminste die stappen voorbereiden die onmiddellijk daarna moeten en kunnen gezet worden ter uitroeping van een Vlaamse staat binnen Europa. Dit voorbereidend werk zal een huzarenstuk blijken en is in feite de plicht van een zichzelf respecterende Vlaamse regering die de haar toekomende belastingen moet inzetten voor de welvaart en het welzijn van haar volk. Indien zij deze opdracht nalaat, komt dit zeker toe aan de studiecentra van de twee belangrijkste en grootste politieke partijen van dit land – niet toevallig beide Vlaams-nationale partijen. Verder moet ook de Vlaamse Beweging weerom hiermee op het voorplan kunnen treden. O.i. niet vanuit een soort romantisch idealisme uit het verleden maar vanuit een moderne opvatting van een open Vlaamse samenleving, met respect voor democratische besluitvorming en met oog voor ondernemingsgerichte economische vooruitgang ten voordele van haar bevolking.

Pro Flandria wenst zich daar de volgende jaren ten volle voor in te zetten en ziet een dergelijke voorbereiding als haar belangrijkste opgave. Echter, het ganse Vlaamse middenveld en de Vlaamse politiek moet dit ter harte nemen in een respectvolle samenwerking, over de talloze meningsverschillen heen. Is dit een utopische gedachte ?

Kurt Moons
Voorzitter 2019-2020


Een zot en uitgeleefd land

Het oordeel van Maddens 

  11 juli is altijd een beetje nieuwjaar voor de Vlaamse Beweging : een mooie gelegenheid om de balans op te maken van het voorbije werkjaar, en goede voornemens te maken voor het volgende. We hebben een boeiend jaar achter de rug.  België blijft zich voortslepen van de ene crisis naar de andere.  Bij eerdere regeringscrisissen, zoals in 2007 en 2010, werden de problemen nog gerelativeerd.  Ach, België is nu eenmaal een complex land.   En dan kan het wel eens gebeuren dat de regeringsvorming wat langer aansleept.  Maar uiteindelijk komt alles weer goed in de Belgische modelstaat…

Klik hier voor de volledige tekst

Bart Maddens is hoogleraar en politicoloog aan de faculteit Sociale wetenschappen van de KU Leuven.


Academisch en Ondernemend Vlaanderen

Beste Pro Flandria vrienden,

Bedankt voor de vele positieve reactie op de eerste Tijdingen. Deze keer in AOV krijgen we een voorzet van Prof Dr Ole De Backer, zoon van Prof Dr Patrick De Backer (die ons het artikel heeft doorgespeeld). Ole geeft ons duidelijke inzichten vanuit het geregionaliseerde gezondheidsbeleid in Denemarken waar hij zelf deel van uitmaakt. (Zie artikel). De voordelen van regionalisering en nabijheid van gezondheidsbeleid worden heel klaar weergegeven. We kunnen met ons allen mee de schouders zetten onder verdere stappen in de regionalisering van het gezondheidsbeleid in Vlaanderen. Onze voorzitter Kurt Moons onderschreef reeds namens Pro Flandria een open brief in deze zin.

Indien jullie als lid voorstellen kunnen formuleren of opportuniteiten zien in dit domein laat het ons dan zeker weten op PFTijdingen@gmail.com. Ook andere thema’s die in volgende Tijdingen aan bod kunnen komen mag je zeker doorsturen.

Met vriendelijke groeten,

Jos


Sociale zekerheid in België en Denemarken

De Belgische/Vlaamse gezondheidszorg moet dringend onder handen worden genomen

Ook al heerst bij een groot deel van de bevolking, beleidsvoerders, media en zelfs zorgverleners nog steeds het idee dat de Belgische gezondheidszorg aan de top staat in Europa, toch is dit in de realiteit al vele jaren niet meer het geval. De Belgische gezondheidszorg is een gammele schuur geworden die dringend nood heeft aan een renovatie.

Klik hier voor de volledige tekst

Prof Dr Ole De Backer is als arts-specialist reeds vele jaren actief in het Deense gezondheidszorgsysteem, maar heeft ook ook vele jaren op de teller in de Belgische gezondheidszorg.


11 Juli Actualiteit…

U kan de uitreiking van de Gulden Sporen tijdens de 11 Juli activiteit op het Schoonselhof in Antwerpen rechtstreeks volgen om 16.10u via https://atv.be/


Bart Van Malderen krijgt Gulden Spoor voor economische uitstraling in Antwerpen  

Voorzitter An De Moor van de Beweging Vlaanderen-Europa roemde bij de uitreiking dat Bart Van Malderen dankzij zijn groot doorzettingsvermogen en een flinke dosis overtuigingskracht Vlaanderen op de wereldkaart zet. Dat is bijna letterlijk te nemen, want het bedrijfsvliegtuig draagt heel trots de Vlaamse vlag op de staartvin. De zetel van Drylock is overigens gevestigd in het Oost-Vlaamse Zele. 

“Naast die kwaliteitsbewuste innovatiedrang, zijn ook Vlaams ondernemerschap, doorzettingsvermogen, overtuigingskracht en zijn winnaarsmentaliteit typerend voor hem. Hij toont daarmee aan onze Vlaamse onderwijswereld, aan politici maar ook aan jongeren wat talent en kennis – de grondstoffen van onze toekomst – en daarin levenslang investeren, kunnen verwezenlijken.”

– An De Moor 


Anneleen Lenaerts krijgt Gulden Spoor voor culturele uitstraling omwille van haar wereldwijd opgemerkt Vlaams meesterschap

De Beweging Vlaanderen-Europa vzw reikt elk jaar de Gulden Spoor voor Culturele Uitstraling uit aan een Vlaming die een opmerkelijk spoor in het Vlaamse culturele leven getrokken heeft. Anneleen Lenaerts krijgt de onderscheiding op 11 juli tijdens de academische zitting van de stad Antwerpen ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag. 

“Niet te verwonderen”, aldus voorzitter An De Moor van de Beweging Vlaanderen-Europa, “dat ze dankzij haar technisch vakmanschap en bedrevenheid in verschillende muziekstijlen tot de absolute wereldtop behoort.” 

An De Moor